[ASA Firewall] ACL căn bản


1. Topology

2. So sánh giữa IOS ACL và ASA ACL

2.1.1. Chỉ packet đầu tiên trong flow (tạm dịch: dòng dữ liệu) là đối tượng bị ASA ACL kiểm tra. Sau khi connection hình thành, các packet thuộc kết nối đó sẽ không bị đánh giá.

2.1.2. Với IOS ACL, tất cả packet đều là đối tượng bị kiểm tra.

2.2. ASA ACL thay thế wildcard mask bằng subnet mask.

3. Các kiểu ACL

4. Cấu hình lọc packet

ASA ACL có thể dùng để lọc packet truyền qua ASA hoặc gửi trực tiếp đến ASA.

4.1. Through-the-Box-Traffic Filtering: lọc traffic truyền qua ASA, từ interfacenày đến interface khác. ACL sẽ áp dụng vào interface.

4.2. To-the-Box-Traffic Filtering: còn gọi là management access rule, lọc traffic gửi trực tiếp đến control plane (tạm dịch: mặt phẳng/mức điều khiển) của ASA.

Note: ACL không tác động đến traffic do chính ASA tạo ra.

5. Luật điều khiển truy nhập mặc định (Default Access Rules)

5.1.Trong hình trên, các bạn thấy có các ACL  như sau:

– Tại port dmz, inside, management: luật ngầm định đối với incoming  traffic(implicit incoming rule) là Permit.

– Tại port outside: không có implicit incoming rule

– Global ACL: luật ngầm định là Deny đối với incoming/outcoming trên tất cả các interface

Vì các ACL này chỉ có phát biểu ngầm định (implicit rule) nên khi kiểm tra cấu hình bằng CLI sẽ không thấy gì.

ciscoasa# show running-config access-list

!

ciscoasa# show access-list
access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096)
alert-interval 300

5.2. Global ACL

Global ACL có từ OS version 8.3.  Traffic đi vào port bất kỳ của ASA nếu không so khớp với ACL cấu hình tại cổng đó ( kể cả implicit rule) thì sẽ được đánh giá bởi Global ACL.

Trong ví dụ ở trên, traffic gửi vào cổng outside sẽ bị Deny bởi Global ACL.

6. Một số cấu hình ví dụ:

6.1. Cho phép ICMP-Reply trả về từ  Outside

6.1.1. Kiểm tra cấu hình

R1#show running-config | inc default-gateway
ip default-gateway 172.16.1.4

 

R3#show ip route static
Gateway of last resort is 1.1.1.4 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 1.1.1.4, FastEthernet0/0

ciscoasa# show running-config access-list
ciscoasa# show running-config nat

6.1.2. R1 ping R3

R1#ping 1.1.1.3

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.3, timeout is 2 seconds:
…..
Success rate is 0 percent (0/5)

R3#debug ip icmp
ICMP packet debugging is on
R3#
*Nov  5 11:07:27.271: ICMP: echo reply sent, src 1.1.1.3, dst 172.16.1.1, topology BASE, dscp 0 topoid 0
*Nov  5 11:07:28.275: ICMP: echo reply sent, src 1.1.1.3, dst 172.16.1.1, topology BASE, dscp 0 topoid 0
R3#
*Nov  5 11:07:30.271: ICMP: echo reply sent, src 1.1.1.3, dst 172.16.1.1, topology BASE, dscp 0 topoid 0
R3#
*Nov  5 11:07:32.271: ICMP: echo reply sent, src 1.1.1.3, dst 172.16.1.1, topology BASE, dscp 0 topoid 0
R3#
*Nov  5 11:07:34.271: ICMP: echo reply sent, src 1.1.1.3, dst 172.16.1.1, topology BASE, dscp 0 topoid 0

Nhận xét: ICMP-Reply bị ASA chặn tại cổng outside

6.1.3. Cấu hình ACL

ciscoasa(config)# access-list OUT-IN-ICMP permit icmp any any echo-reply

ciscoasa(config)# access-group OUT-IN-ICMP in interface outside

6.1.4. R1 ping R3

R1#ping 1.1.1.3

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/30/88 ms

R3#debug ip icmp
*Nov  5 11:11:59.451: ICMP: echo reply sent, src 1.1.1.3, dst 172.16.1.1, topology BASE, dscp 0 topoid 0
*Nov  5 11:11:59.499: ICMP: echo reply sent, src 1.1.1.3, dst 172.16.1.1, topology BASE, dscp 0 topoid 0
*Nov  5 11:11:59.527: ICMP: echo reply sent, src 1.1.1.3, dst 172.16.1.1, topology BASE, dscp 0 topoid 0
*Nov  5 11:11:59.543: ICMP: echo reply sent, src 1.1.1.3, dst 172.16.1.1, topology BASE, dscp 0 topoid 0
*Nov  5 11:11:59.567: ICMP: echo reply sent, src 1.1.1.3, dst 172.16.1.1, topology BASE, dscp 0 topoid 0

ciscoasa# show access-list
access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096)
alert-interval 300
access-list OUT-IN-ICMP; 1 elements; name hash: 0x3104a047
access-list OUT-IN-ICMP line 1 extended permit icmp any any echo-reply (hitcnt=1) 0x7577b33f

6.2. Nếu traffic được giám sát (đã hình thành connection) thì không bị ACL lọc

6.2.1. Sử dụng ACL ở ví dụ 6.1

ciscoasa# show running-config access-list
access-list OUT-IN-ICMP extended permit icmp any any echo-reply
ciscoasa# show running-config access-group
access-group OUT-IN-ICMP in interface outside

R1#telnet 1.1.1.3
Trying 1.1.1.3 … Open

User Access Verification

Password:
R3>

ciscoasa# show conn
1 in use, 2 most used
TCP outside 1.1.1.3:23 inside 172.16.1.1:12739, idle 0:00:39, bytes 102, flags UIO

6.2.2. Sử dụng một ACL khác

ciscoasa(config)# show running-config access-list
access-list IN-OUT-TELNET extended deny tcp any eq telnet any
ciscoasa(config)# show running-config access-group
access-group IN-OUT-TELNET in interface outside
R1#telnet 1.1.1.3
Trying 1.1.1.3 … Open

User Access Verification

Password:
R3>

ciscoasa(config)# show conn
1 in use, 2 most used
TCP outside 1.1.1.3:23 inside 172.16.1.1:38484, idle 0:00:06, bytes 102, flags UIO

ciscoasa(config)# show access-list
access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096)
alert-interval 300
access-list IN-OUT-TELNET; 1 elements; name hash: 0xdf3345c9
access-list IN-OUT-TELNET line 1 extended deny tcp any eq telnet any (hitcnt=0) 0x9f28ba28

6.3. Nếu traffic chưa được giám sát (chưa hình thành connection) thì bị ACL lọc

6.3.1. Lọc tại cổng inside

ciscoasa(config)# show running-config access-list
access-list IN-OUT-TELNET extended deny tcp any any eq telnet
access-list IN-OUT-TELNET extended permit ip any any
ciscoasa(config)# show running-config access-group
access-group IN-OUT-TELNET in interface inside

R1#telnet 1.1.1.3
Trying 1.1.1.3 …
% Connection refused by remote host

ciscoasa(config)# show access-list
access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096)
alert-interval 300
access-list IN-OUT-TELNET; 2 elements; name hash: 0xdf3345c9
access-list IN-OUT-TELNET line 1 extended deny tcp any any eq telnet (hitcnt=1) 0x0cd8cfc4
access-list IN-OUT-TELNET line 2 extended permit ip any any (hitcnt=0) 0xe911cce5
ciscoasa(config)# show conn

6.3.2. Lọc tại cổng outside

ciscoasa(config)# show running-config access-list
access-list IN-OUT-TELNET extended deny tcp any any eq telnet
access-list IN-OUT-TELNET extended permit ip any any
ciscoasa(config)# show running-config access-group
access-group IN-OUT-TELNET out interface outside

R1#telnet 1.1.1.3
Trying 1.1.1.3 …
% Connection refused by remote host

ciscoasa(config)# show access-list
access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096)
alert-interval 300
access-list IN-OUT-TELNET; 2 elements; name hash: 0xdf3345c9
access-list IN-OUT-TELNET line 1 extended deny tcp any any eq telnet (hitcnt=2) 0x0cd8cfc4
access-list IN-OUT-TELNET line 2 extended permit ip any any (hitcnt=0) 0xe911cce5
ciscoasa(config)# show conn
0 in use, 2 most used

(to be continued)

Tham khảo:

– CCNA Security Curriculum

– Cisco.Press.CCNP.Security.FIREWALL.642-618.Official.Cert.Guide.May.2012

– Cisco ASA All-in-One Next-Generation Firewall, IPS, and VPN Services, Third Edition

31 Tháng Bảy, 2018

Chưa có bình luận, hãy trở thành người đầu tiên!

  Trả lời

  2020 © Learns.vn.

  Login

  • Họ tên (bắt buộc)

   Họ tên

  • Địa chỉ

   Địa chỉ

  • Tóm tắt thông tin

   Tóm tắt thông tin

  • Facebook

   Facebook profile link

  • Twitter

   Twitter profile link

  • Chuyên môn

   Kỹ năng chuyên môn

  • Register